ឧបករណ៍មជ្ឈមណ្ឌល SEO - បង្កើនប្រសិទ្ធភាពគេហទំព័ររបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ!

ពាក្យគន្លឹះអ្នកប្រកួតប្រជែងនិងការស្រាវជ្រាវ backlink របស់អ្នកទាំងអស់នៅក្នុងឧបករណ៍ SEO មួយ!


ប្តូរទិសម៉ាស៊ីនភ្លើង htaccess


ជ្រើសរើសប្រភេទប្តូរទិស

បញ្ចូលឈ្មោះដែនរបស់អ្នក


កុំរួមបញ្ចូលគេហទំព័រ www ។ ឈ្មោះដែនតែប៉ុណ្ណោះ - ឧ yourdomain.com

3. ទទួលបានលេខកូដរបស់អ្នក


ចម្លងកូដទៅឯកសារ .htaccess របស់អ្នក
ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធប៊្លុងធំបំផុត

ស្វែងរក